Privacyverklaring

Welkom bij Dierenuitvaartzorg Nederland B.V, onderdeel van IVC Evidensia. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken en beschermen, met wie we deze informatie kunnen delen en welke rechten u hebt. Deze verklaring dekt de meeste manieren waarop u met ons communiceert, via de website, in onze praktijken, op sociale media of via onze Apps. 

Als we uw persoonlijke gegevens op op een andere manier moeten gebruiken of om redenen die niet in deze verklaring worden genoemd, laten we u dat weten. We zullen deze mededeling ook van tijd tot tijd bijwerken.

Wie we zijn

Dierenuitvaartzorg Nederland B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die door een bedrijf binnen de groep worden verwerkt, worden ook beschikbaar gesteld aan andere bedrijven binnen de groep als dat nodig is - bijvoorbeeld om onze diensten aan u te leveren of te ondersteunen, als we een wettelijke verplichting hebben of als u ons uw toestemming hebt gegeven.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming met vragen, problemen of in verband met uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op het bovenstaande adres, of:

Andere regelaars

Wanneer u onze websites gebruikt en op externe links klikt, of onze social media pagina's bezoekt, kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van deze diensten - bijvoorbeeld Meta (Facebook) of Twitter. Deze sites verzamelen verdere informatie over u voor hun eigen doeleinden, los van IVC Group.

Waar ze de gegevens die ze verzamelen ook gebruiken, kan IVC Group ook samen met het andere bedrijf verantwoordelijk zijn voor het bepalen hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en voor het waarborgen van de bescherming ervan. 

Wat verzamelen we, hoe en waarom?

De meeste persoonlijke gegevens die we verzamelen komen rechtstreeks van jou, wanneer je gebruik maakt van onze diensten, diensten bij ons aanvraagt of contact met ons opneemt. Technische gegevens worden gegenereerd wanneer je onze website, apps of andere online diensten gebruikt.

Gegevens die we verzamelen kunnen bestaan uit:

 • Contactgegevens zoals uw naam en adres, inclusief e-mail en accountgegevens van sociale media als u op die manier contact met ons opneemt, en locatiegegevens als we u doorverwijzen naar lokale diensten;
 • Informatie over diensten die u hebt gebruikt of aangevraagd, informatie over klantenservice zoals complimenten of klachten, meningen en reacties op enquêtes, contactvoorkeuren en informatie die onze medewerkers kunnen registreren wanneer zij diensten aan u of uw dieren verlenen. Dit kan ook inhouden dat gesprekken die u voert met sommige van onze diensten worden opgenomen;
 • Financiële informatie, waaronder gedane betalingen, rekening- en kredietstatus;
 • Informatie over hoe u onze websites en online diensten gebruikt, inclusief pagina's voor sociale media, inclusief technische identificatiemiddelen zoals cookies (meer informatie hier);

We verzamelen deze gegevens zodat:

 • We kunnen de diensten leveren die u gebruikt of die u hebt aangevraagd, en de betaling ervan beheren als onderdeel van ons contract met u;
 • We kunnen onze diensten aan u en andere klanten verbeteren, inclusief het verzamelen van feedback van u via enquêtes, als onderdeel van onze legitieme zakelijke belangen;
 • We kunnen onze online en andere diensten effectief en veilig beheren als onderdeel van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke verplichtingen aan u;
 • We kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om criminaliteit te voorkomen of op te sporen, of in het algemeen belang, met inbegrip van de bescherming van het welzijn van dieren;
 • Met uw toestemming, zodat we u informatie kunnen verstrekken over producten en diensten die interessant kunnen zijn. 

Als u niet wilt dat we sommige van uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunnen we mogelijk geen diensten aan u leveren - bijvoorbeeld betalingsgegevens of contactgegevens.

We verzamelen of gebruiken normaal gesproken geen gegevens van 'speciale categorieën', zoals religie, seksualiteit of gezondheidsgegevens.

Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

Naast het gebruik van dienstverleners om ons bedrijf te ondersteunen, kunnen we informatie delen met andere afzonderlijke organisaties die ook verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Dit kunnen zijn:

 • O.a. betalingsverwerkers, verzekeraars of andere dienstverleners die ons helpen bij het verlenen van de diensten voor uw huisdier.
 • Andere veterinaire specialisten, laboratoria en diergezondheidsaanbieders en -instanties, waar de persoonsgegevens niet kunnen worden geanonimiseerd of anderszins noodzakelijk zijn
 • Verzekerings- en andere professionele en juridische adviseurs
 • Incassobureaus
 • Rechtshandhaving, fraudepreventie en andere overheidsinstanties
 • Bedrijven die door jou zijn goedgekeurd (zoals sociale mediasites) 

Wij zijn gerechtigd om contact op te nemen met de dierenpolitie, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming of NVWA in het kader van artikel 4.2 van de Wet Dieren (verwaarlozing zorgplicht).

Wanneer een deel van ons bedrijf wordt uitbesteed, verkocht of gefuseerd, en waar wettelijk is toegestaan, zullen we uw gegevens delen met de nieuwe leverancier zodat de diensten aan u kunnen worden voortgezet. Zij kunnen uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit beleid. We zullen u uiteraard op de hoogte brengen van een dergelijke wijziging en u de mogelijkheid bieden om aan te geven dat u uw gegevens niet met een nieuwe provider wilt delen.

Internationale overboekingen

IVC Evidensia is een multinationaal bedrijf en sommige van onze bedrijfsprocessen kunnen buiten uw land plaatsvinden. We zorgen ervoor dat uw gegevens volgens dezelfde normen beschermd blijven door:

 • Ervoor zorgen dat de toezichthouders voor gegevensbescherming hebben vastgesteld dat het land een passend beschermingsniveau biedt;
 • Ervoor zorgen dat er door de toezichthouder goedgekeurde contracten zijn om je gegevens en rechten te beschermen.

IVC Evidensia in Europa en het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt momenteel gebruik van serviceproviders in de volgende landen/regio's:

 • Het Verenigd Koninkrijk (VK)
 • De Europese Unie (EU) /Europese Economische Ruimte (EER)
 • De Verenigde Staten van Amerika (VS)
 • India

Uw persoonlijke gegevens veilig bewaren

We hebben beveiligings- en andere maatregelen getroffen om uw gegevens te helpen beschermen en de toegang tot of het gebruik van uw gegevens te beperken, en om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens en andere bedreigingen van de veiligheid te identificeren en aan te pakken.

We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, agenten, contractanten en dienstverleners die deze gegevens moeten kennen. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en andere contractuele voorwaarden om uw gegevens te beschermen. 

Bewaren van gegevens

We bewaren uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale of rapportageverplichtingen. 

Cookies

Evidensia Nederland B.V. maakt bij het aanbieden van onze diensten op de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren.

In ons Cookiebeleid kunt u meer lezen over welke cookies gebruikt worden en kunt u instellen wat uw cookievoorkeuren zijn.

Uw rechten

Onder de AVG heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op inzage 

U heeft recht om toegang te krijgen tot of informatie te vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of volledig zijn.

Recht op beperking 

In sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens over u verwerken. U kunt vragen dat we geen geautomatiseerde beslissingen nemen op basis van uw persoonsgegevens (maakt u zich geen zorgen, dat doen we niet). 

Recht op verwijdering

U kunt verzoeken dat we uw persoonsgegevens verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat naar een andere serviceprovider.

Vraag of Klacht?

Sommige van deze rechten kunnen in bepaalde omstandigheden beperkt zijn of onderhevig zijn aan uitzonderingen. Als u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen, vul dan het formulier voor een rechtenaanvraag in of neem gerust contact met ons op via privacy@ivcevidensia.com, ook als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de persoonsgegevens die we van u hebben.

Als we een klacht niet naar wens kunnen oplossen, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.

Als u contact met ons opneemt om een van deze rechten uit te oefenen, kunnen wij u om informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en te controleren of uw verzoek geldig is.